Egzekucja z nieruchomości we wspólności małżeńskiej gdy dłużnikiem jest tylko współmałżonek

Bardzo proszę o informację, komornik zajął działkę którą mam na współwłasność z żoną. Czy on może ta działkę wystawić na licytacje?

Jeżeli klauzula wykonalności jest tylko na jedno z Państwa to nie ma prawa. Takie zajmowanie dokonywane jest często dla postraszenia. Zgodnie z art. 923(1) par. § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Jeżeli małżonek dłużnika nie sprzeciwi się zajęciu to też egzekucja z nieruchomości zostanie (w końcu) umorzona gdyż zgodnie z art. 923(1) par. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom czyli nieruchomość i w tym wypadku zostanie w końcu zwolniona.

Jednakże w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku osobistego dłużnika, wierzyciel może na podstawie art. 52 § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego żądać dokonania przez sąd przymusowego podziału majątku wspólnego o wtedy komornik będzie mógł na jego wniosek zająć majątek który przypadł dłużnikowi po podziale nieruchomości czyli np, część nieruchomości albo gotówkę otrzymaną od współmałżonka jako spłatę jego udziału w nieruchomości.

Nie mam pojęcia jak często wierzyciele sięgają po wyżej wskazaną opcję. najpierw trzeba wykazać przed sądem że egzekucja z majątku osobistego współmałżonka jest bezskuteczna ale to nie będzie trudne jeżeli z pism komorniczych wynikać będzie że egzekucja z wynagrodzenia, wierzytelności (w tym z rachunków bankowych, nadpłaty podatku, należności od kontrahentów jeżeli dłużnik prowadzi firmę), ruchomości, praw majątkowych jest bezskuteczna, zwłaszcza pomimo poszukiwania majątku w trybie art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego oraz mimo złożenia przez dłużnika wykazu majątku przed komornikiem na podstawie art. Art. 801(1) Kodeksu postępowania cywilnego a to są procedury stosowane standardowo w postępowaniu egzekucyjnym.